Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
10°C

Nabór ofert - letni wypoczynek

Ocena 0/5

Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno

 
Numer naboru „małe granty”: 2.2023 Gmina Trzemeszno
Zadania realizowane w terminie wypoczynku letniego (wakacje) dzieci i młodzieży
tj.: od 26.06.2023 r. do 31.08.2023 r. 
Termin składania wniosku wraz z ofertą do dnia: 7.06.2023 r. godz. 15:00
Miejsce składania wniosku wraz z ofertą (składamy bez koperty): 
biuro podawcze Urzędu Miejskiego Trzemeszna (biuro nr 5), ul. gen.H.Dąbrowskiego 2, 
62-240 Trzemeszno  
 
Kwota przeznaczona na dotacje w ramach „małych grantów”: 12.000,00 złotych

Tryb pozakonkursowy „małe granty” 

·       Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

·       Umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego poza otwartymi konkursami ofert.

·       W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi)  prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej naborem.

·       Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy.

·       W przypadku uznania celowości oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

·      Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP może zgłaszać uwagi dotyczące 
      oferty. 

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

·       Należy złożyć własny wniosek o udzielenie tzw. „małego grantu” oraz ofertę według wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r. dostępną w BIP Trzemeszno  www.bip.trzemeszno.pl  zakładka: załatwianie spraw i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi – pożytek publiczny dotacje.  

·       Dofinansowanie lub finansowanie zadania, o które ubiega się organizacja pozarządowa nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

·       Czas trwania realizacji zadania nie może przekroczyć 90 dni.

·       Łączna wartość środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może 
       przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Przydatne informacje: 

·       Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.

·       Zaleca się złożenie oferty min. 15 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.

·       Nabory ofert w ramach „małych grantów” odbywają się w trybie ciągłym jeśli w budżecie są dostępne środki finansowe przeznaczone na „granty” w danym zakresie. 

·       W przypadku, gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

·       W przypadku, gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Tryb postępowania:

·   W celu opiniowania ofert uproszczonych powołany został przez Burmistrza Trzemeszna Zespół Opiniujący, który na posiedzeniu dokonuje oceny formalnej ofert złożonych w trybie „małych grantów”.

·   Oferty spełniające wymogi formalne zostają poddane  następnie ocenie merytorycznej.   

·   Zespół Opiniujący rozważa celowość realizacji zadania.

·   Decyzję o przyznaniu „grantu” podejmuje Burmistrz Trzemeszna po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego oferty. 

·   Po decyzji Burmistrza sporządzane jest zarządzenie w sprawie przyznania dotacji, a następnie zawierana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ww. ustawy.

Obowiązki organizacji po zakończeniu realizacji zadania:

Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku dostępny w BIP Trzemeszno www.bip.trzemeszno.pl  zakładka: załatwianie spraw i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi – pożytek publiczny dotacje.  

Uwaga!

Gmina Trzemeszno zastrzega, iż oferta może być odrzucona poprzez nieuznanie jej celowości. 

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.


 Burmistrz Trzemeszna
/-/ Krzysztof Dereziński

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.