Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
10°C

Burmistrz Trzemeszna ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

Ocena 0/5

ADRESACI STYPENDIUM
1. Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:
1) sztuki plastyczne,
2) film,
3) literatura,
4) muzyka,
5) śpiew,
6) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,
7) taniec,
8) teatr,
9) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,
10) organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,
11) dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,
12) tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,
13) podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

2.    Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

3.  Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1) promuje Gminę Trzemeszno,
2) brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
3) posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,
4) przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

4. Stypendia są przyznawane raz w roku.

5. Okres stypendialny w 2024 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

6. Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:
1) informację o dotychczasowym dorobku,
2) dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,
3) cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),
4) uzasadnienie,
5) inne ważne informacje. 

8. Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

9. Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

10. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

11. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 30 listopada 2023 r. 

12. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie, o którym mowa w pkt. 11;
2) niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 3;
3) nieuzupełnienia wniosku w podanym terminie;
4) wycofania wniosku o przyznanie stypendium przez wnioskodawcę.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

14. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Trzemeszna.

PRZYZNANIE STYPENDIUM

15. Stypendia przyznaje Burmistrz Trzemeszna w drodze zarządzenia sporządzonego na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji. W protokole Komisja wskazuje proponowaną wysokość stypendium.

16. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

17. Informację o przyznanych stypendiach umieszcza się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno www.trzemeszno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.

18. Ze stypendystą zawierana jest umowa stypendialna w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania zarządzania Burmistrza, o którym mowa w pkt. 15.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

19. Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł 

20. Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

21. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

22. Stypendysta jest zobowiązany do:
- wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;
- przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;
- przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

23. Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat.  

Uwaga
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 667 080 826.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.