Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
10°C

Informacja o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego

Ocena 0/5

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Koninie
z dnia 29 lutego 2024 r.
O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO
w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego


Na podstawie§ 2 w związku z § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856) zwanej dalej „uchwałą”, informuję o liczbie urzędników wyborczych do powołania w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o możliwości i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Szef Krajowego Biura Wyborczego powołuje urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy na okres 6 lat do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.
Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w związku z zakończeniem kadencji urzędników wyborczych:

1) po 1 urzędniku wyborczym w gminach: Miasto Gniezno, gm. Mieleszyn, gm. Witkowo, gm. Grzegorzew, gm. Golina, gm. Grodziec, gm. Kazimierz Biskupi, gm. Kramsk, gm. Krzymów, gm. Rychwał, gm. Słupca, gm. Strzałkowo, gm. Krzykosy, gm. Zaniemyśl, gm. Książ Wielkopolski, gm. Kawęczyn, gm. Malanów, gm. Turek, gm. Kołaczkowo, gm. Nekla, gm. Pyzdry, miasto Słupca, gm. Dominowo, gm. Ostrowite, gm. Powidz, gm. Nowe Miasto nad Wartą, gm. Dobra, gm. Brodnica, gm. Skulsk;
2) po 2 urzędników wyborczych w gminach: Miasto Konin.

WYMAGANIA

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

1) pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

                                FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2) inna osoba mająca co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

                              FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).
Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać (art. 191b Kodeksu wyborczego):
1) osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
2) osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej w gminie, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;
3) osoba należąca do partii politycznych;
4) osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;
5) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) komisarz wyborczy;
7) pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
8) członek komisji wyborczej
9) mąż zaufania;

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów lub referendów ogólnokrajowych albo referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo do objęcia funkcji.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).
2. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art. 191c § 2 Kodeksu wyborczego).
3. Funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d § 1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:
1) zrzeczenia się funkcji;
2) śmierci;
3) podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
4) zatrudnienia w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której wykonuje funkcję urzędnika wyborczego;
5) przynależenia do partii politycznej;
6) prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) odwołania.
4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
2. Wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.
4. Wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
5. Zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, ponadto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zapewnienie wykonania kart do głosowania.
6. Pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania.
7. Wykonywanie zadań należących do depozytariusza poprzez przyjęcie w depozyt dokumentów od terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
8. Należyte zabezpieczenie i przechowywanie depozytu.
9. Wykonywanie czynności mających na celu przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz dokumentacji niearchiwalnej dla Archiwów Państwowych.
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w terminie do dnia 29 marca 2024 r. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail konin@kbw.gov.pl, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Delegatury KBW w Koninie
W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania
w Centralnym Rejestrze Wyborców);
4) wykształcenie;
5) nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję;
6) informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
7) w przypadku:
a) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych – miejsce pracy;
Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;
b) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w lit. a – nazwę tego urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia;
Kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w lit. a, przez okres co najmniej 5 lat;
8) do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury.

        Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
                w Koninie
       /-/ Zbigniew Kulesa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.