Gmina Trzemeszno

Formularze i wnioski

WNIOSEK o PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego DOC

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego PDF

PODATKI

IN -1  Informacja ws. podatku od nieruchomości

 ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWAN-IA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWA- NIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW 

DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

IR-1 Informacja o gruntach

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

IL-1 INFORMACJA O LASACH

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH- DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1wniosek-o-zaswiadczenie-o-powierzchni-gospodarstwa(5)

Wniosek o zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa 

Wniosek o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie

Zestawienie faktur 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o dokonanie transkrypcji

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

DOWODY OSOBISTE

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  .doc  .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów  .doc  .pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew  .doc   .pdf

Wniosek_o_sfinansowanie_likwidacji_wyrobów_zawierających_azbest 

 

DROGOWNICTWO

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przyłącza w drodze gminnej

Wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym nieruchomości

 

TRANSPORT

Wniosek o udzielenie licencji

Wniosek o zmianę licencji

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego najemcy tego lokalu
Wniosek o oddanie w najem: lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Trzemeszno

DODATEK MIESZKANIOWY

Wzór_wniosku_o_dodatek_mieszkaniowy 

Klauzula_InformacyjnaAktualna 

Deklaracja_o_dochodach_gospodarstwa_domowego 

Oświadczenie_majątkowe 

Zaświadczenie_z_zakładu_pracy 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wypis i wyrys (miasto/wieś)

Wniosek o sporzadzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (miasto)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (gmina)

Wniosek o wstępny projekt podziału nieruchomości

Załącznik do wniosku o przeniesienie decyzji - oświadczenie stron

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego


SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Oświadczenie_o_wartości_sprzedaży_napojów_alkoholowych 

Wniosek_o_wydanie_jednorazowego_zezwolenia_na_sprzedaż_napojów_alkoholowych 

Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_sprzedaż_napojów_alkoholowych 

 GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pdf   doc

 
 NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych docpdf.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE FINANSOWYM I MAJĄTKOWYM

Zarządzenie Nr 417.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 12 kwietnia 2021 r.   doc.  pdf.

Załącznik do Zarządzenia Nr 417.2021 - Oświadczenie   doc.   pdf.

Pliki do pobrania: