Gmina Trzemeszno

Zestawienie przyznanych dotacji w 2020 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

        Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Burmistrz Trzemesznapodaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”wpłynęły 4 oferty.

Oferty złożone zostały przez: Stowarzyszenie pod Żaglami – 1 oferta, Fundacja „Nasza wieś” – 1 oferta, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy  w Trzemesznie – 1 oferta, Stowarzyszenie TERAZ – 1 oferta.

 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będą:

I. STOWARZYSZENIE TERAZktóre otrzymało dotację w wysokości 3.800,00 złotych na zadanie pn.: „Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym”.

II. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD REJONOWY W TRZEMESZNIEktóry otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: Dzień Seniora – spotkanie integracyjno - edukacyjno - kulturalne”.

III. FUNDACJA „NASZA WIEŚ”która otrzymała dotację w wysokości 2.550,00 złotych na zadanie pn.: „Przyjemne z pożytecznym - III ” (warsztaty).

IV. STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMIktóre otrzymało dotację w wysokości 1.150,00 złotych na zadanie pn.: Żeby ciągle zdrowym być, muszę wciąż aktywnie żyć”.

BURMISTRZ
 /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:
1)wywieszenie na tablicy ogłoszeń:24.02.2020 R.
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 24.02.2020 R.
3) zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 24.02.2020 R.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
- zadanie: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

       Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz w związku z Uchwałą Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Burmistrz Trzemesznapodaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” - zadanie: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”wpłynęły 2 oferty.

 Oferty złożone zostały przez: Fundację „Nasza wieś” – 1 oferta i Trzemeszeński Klub bstynencki – 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, Następnie dokonano zaopiniowania ofert, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Oferta Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego nie spełniła jednego z wymogów ogłoszonego konkursu tj.: w ofercie w tabeli V.B rubryka 3.1 nie wykazano wymaganego wkładu własnego finansowego organizacji w wysokości 10 % wartości zadania.

 Realizatorem zadania publicznego dotowanym przez Gminę Trzemeszno w zakresie„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” - zadanie: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” będzie:

FUNDACJA „NASZA WIEŚ”która otrzymała dotację w wysokości 2.750,00 złotych na zadanie pn.: Żyję bez uzależnień w XXI wieku”.

BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości: 
1)wywieszenie na tablicy ogłoszeń:24.02.2020 R.
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 24.02.2020 R.
3) zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 24.02.2020 R.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
„Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
w zakresie tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
 

         Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 210.2020 Burmistrza Trzemeszna z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie tenisa stołowego w gminie Trzemeszno Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach ww. naboru zostały złożone trzy wnioski Trzemeszeńskiego Towarzystwa Sportowego.

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna sprawdziła wnioski pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

W drodze naboru wniosków pn.: „Wspieranie szkolenia i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie tenisa stołowego w gminie Trzemeszno” dotację przyznano:
TRZEMESZEŃSKIEMU TOWARZYSTWU SPORTOWEMU NA ZADANIA

1) Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet”.
Przyznana dotacja: 4.000,00 zł

2) „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego IV ligi mężczyzn”.
Przyznana dotacja: 3.000,00 zł

3) „Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego V ligi mężczyzn”.
Przyznana dotacja: 3.000,00 zł

BURMISTRZ TRZEMESZNA
/-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości: 
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 14.02.2020 r.
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 14.02.2020 r.
3) zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 14.02.2020 r.