Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Deklaracja

W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Deklaracja do pobrania (pdf) (doc)

UWAGA !
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim Trzemeszna osobiście lub przesłać pocztą lub przesłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Warunki i tryb składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

1. Deklarację można składać w formacie xls, ods lub pdf. z układem informacji i powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji.

2. Deklaracja może być złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego Trzemeszna za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl .

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodzin dziecka, sprzedaż nieruchomości lub inne zdarzenie mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

UWAGA !
Jako właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy rozumieć:

- prawnego właściciela

- współwłaściciela,

- użytkownika wieczystego,

- jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,

- inne podmioty władające nieruchomością (np. użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).