Gmina Trzemeszno

Zestawienie przyznanych dotacji w 2022 roku

 

 

Ogłoszenie wyników naboru pn.:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
 projekty dofinansowane
w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku

 

         Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 638.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach ww. naboru zostały złożone następujące  wnioski:

1)   Klub Sportowy ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO

„Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej drużyn seniorów V ligi, drużyny seniorów klasy B oraz drużyny juniorów w KS ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO”.

Kwota wnioskowana: 65.000,00 zł      

 

2) Międzyszkolny Klub Sportowy:      
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików
i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno

(Kwota wnioskowana: 49.480,00 zł,

3) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe:   
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn IV ligi mężczyzn”

Kwota wnioskowana: 14.000,00 zł

 Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem Nr 640.2022
z dnia 10 czerwca 2022 roku sprawdziła ww. wnioski pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.         

Decyzją Burmistrza Trzemeszna dotację na realizację ww. projektów w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. przyznano następującym klubom sportowym:          

1)   KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO

 projekt pn.: Szkolenia i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej drużyn seniorów V ligi, drużyny seniorów klasy B oraz drużyny juniorów w KS ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO.
Kwota dotacji:  60.000,00 zł

 

2)   MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY TRZEMESZNO

projekt pn.: Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyny piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno.

Kwota dotacji:  33.000,00 zł      

3)   Wniosek TRZEMESZEŃSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO

projekt pn.: Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II liga kobiet oraz dwóch drużyn IV ligi mężczyzn.           
Kwota dotacji:  12.000,00 zł

 

                                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                         /-/ Krzysztof Dereziński                                   

 

Podanie do publicznej wiadomości:            
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 1.07.2022 r.

    2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 1.07.2022 r.

    3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 1.07.2022 r.

 

Z E S T A W I E N I E  W Y N I K Ó W


 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
– LETNI WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TZREMESZNO   

       

Lp.

 

Organizator wypoczynku

 

Nazwa zadania / ilość uczestników

                    Termin                                                     Koszty                                          

1.

 

STOWARZYSZENIE
 TERAZ

Wycieczki jednodniowe ze Stowarzyszeniem Teraz
(2 wyjazdy)

-  Jurapark w Solcu Kujawskim (40 osób)
- Stacja Grawitacji oraz interaktywne Centrum Bezpieczeństwa Skoda w Poznaniu (30 osób)

 


6 lipca 2022 r.

11 sierpnia 2022 r.


Koszt całkowity:

9.350,00

Kwota dotacji:

4.450,00

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

   Wycieczka jednodniowa
Od prehistorii do współczesności
- wycieczka do Malborka
(50 osób)

 

17 sierpnia 2022 r.

Koszt całkowity:

8.000,00

Kwota dotacji::

3.500,00

3.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

Wycieczka jednodniowa
Wielkopolskie ciekawostki – wycieczka do Wolsztyna, Rakoniewic i Nowego Tomyśla
(50 osób)

 

24 sierpnia 2022 r.

Koszt całkowity:

5.400,00

Kwota dotacji:

2.000,00

4.

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”


Mam wakacje – poznaję ciekawe miejsca – wycieczka do Torunia
(30 osób)

 

6 sierpień 2022 r.

Koszt całkowity:

6.380,00

Kwota dotacji:

2.050,00

O G Ó Ł E M   D O T A C J A:                                                                                                                         12.000,00 zł
                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                           /-/ Krzysztof Derezińsk

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                        
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 21.06.2022 r.                                                                                      

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej   21.06.2022 r.                                                     
  3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 21.06.2022 r.                                                         

Z E S T A W I E N I E   W Y N I K Ó W
 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE:

„Działań dla mieszkańców gminy Trzemeszno mających na celu
 kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej,
działań proekologicznych oraz przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i ochroną zwierząt”

 

Lp

Organizacja

Zadanie

Termin

Koszt

 

 

1.

 

 

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „ZŁOTY LIN”

Zadanie: „Z ekologią w życie”
 – cykl 4 działań ekologicznych
           

1) pogadanka przeprowadzona przez dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Gnieźnie    
 pn.: „Odpady i ich prawidłowa segregacja” oraz sprzątanie linii brzegowej jeziora Malicz w dniu 26 kwietnia 2022 r., na zakończenie działania ognisko z kiełbaskami dla uczestników,

2) maj 2022 r. kształtowanie świadomości ekologicznej, obserwacja różnorodności gatunków zwierząt poprzez  
zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do ZOO w Poznaniu,

3) zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz opiekunów w maju 2022 r. przy jeziorze Malicz w różnych kategoriach,  uświadamianie uczestnikom jak ważne jest dbanie o środowisko, o dobrą kondycję ryb  oraz środowiska w którym żyją, poznawanie walorów przyrodniczych,

4) przeprowadzenie konkursu ekologiczno – plastycznego dla dzieci  pn.: „Moje ulubione  zwierzę” w dniu 18 czerwca 2022 roku podczas Pikniku dla organizacji pozarządowych. 

 

 

 

 

 

kwiecień/

maj/czerwiec
2022 r.

 

 

 

Koszt całkowity:
3.209,00 zł

Dotacja:
3.000,00 zł

 

 

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                 / -/ Krzysztof Dereziński           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń  22.04.2022 r.                                                                               
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  22.04.2022 r.                                                                                                        
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   22.04.2022 r.     


 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

 

              Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” wpłynęły 3 oferty.

Oferty złożone zostały przez:  FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W TRZEMŻALU, STOWARZYSZENIE „LAWENDOWE WZGÓRZA”. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. ofertę pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza” nie przyznano dofinansowania na zadania pn.: „Realizacja programów rekomendowanych Unplugged”.

Realizatorem zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym będą:

1)   FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotacje w wysokości 10.000,00 złotych na zadanie publiczne pn.: „Używki – to nie dla mnie’.           

2)   KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRZEMŻALU, które otrzymało dotację w wysokości: 1.140,00 złotych na zadanie publiczne pn.: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. 

 

                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                            /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 12.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 12.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   12.04.2022 r.

 

      Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Ochrony i promocji zdrowia – działania mające na celu ochronę
      i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”

 

                     Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia – działalnia mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”  wpłynęło 5 ofert.

Oferty złożone zostały przez:  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie - 1 oferta, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „PROMYK” oddział
w Trzemesznie -- 1 oferta, Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie
 – 1 oferta, Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemżalu – 1 oferta, Międzyszkolny Klub Sportowy
– 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia – działania mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno” będą:

I. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACUJNO – KULTURALNE „PROMYK” ODDZIAŁ W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 3.300,00 złotych na zadanie pn.: „Wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławcu”.   

II. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W TRZEMŻALU, które otrzymało dotację w wysokości 1.2,00 złotych na zadanie pn.: „SOS dla kręgosłupa- cykl 3 warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych prowadzonych przez fizjoterapeutki, mających na celu rozpoznanie, zahamowanie i ograniczenie następstw schorzeń kręgosłupa wśród mieszkanek Trzemżala oraz propagowanie form ruchu sprzyjających zdrowiu układu kostno-stawowego”.        

III. POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW,  ZARZĄD  KOŁA  W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 1.700,00 złotych na zadanie pn.: „Promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom, mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia – Dzień Diabetyka”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 1.300,00 złotych na zadanie pn.: Organizacja przedsięwzięć i promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom mającym na celu propagowanie zdrowego stylu życia - „RAJD  KU ZDROWIU – BOLEK”.               

V. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY, który otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna”.  

 

                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                             /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:           

1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 12.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 12.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   12.04.2022 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
      „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”

                   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wpłynęły 3 oferty.

Oferty złożone zostały przez:  Fundacja „Nasza wieś”– 1 oferta, Stowarzyszenie TERAZ – 1 oferta, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy
w Trzemesznie – 1 oferta. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła   ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno   w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będą:

I. STOWARZYSZENIE TERAZ, które otrzymało dotację w wysokości 3.600,00 złotych na zadanie pn.: „Zajęcia ruchowe dla seniorów”.    

II. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD REJONOWY
W TRZEMESZNIE,
który otrzymał dotację w wysokości 3.100,00 złotych na zadanie pn.: „Dzień Seniora – spotkanie integracyjne z referatem w tle”.         

III. FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotację w wysokości 3.300,00 złotych na zadanie pn.: „Carving – coś dla ciała i duszy” (warsztaty).                                                                                    

                                                                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                                                                  /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:  
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 4.04.2022 r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 4.04.2022 r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  4.04.2022 r.

      

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 

                                 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  wpłynęły 4 oferty

Oferty złożone zostały przez:  Fundację „Kierunek kultura” - 2 oferty, Krąg Seniorów Harcerskich Ziemi Trzemeszeńskiej – 1 oferta, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzemesznie – 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” będą:

I. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 1.096,00 złotych na zadanie pn.: Gotuj po naszemu”.         

II. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 1.711,42 złote na zadanie pn.: „Ochrona zbiorów rękopiśmienniczych  i drukowanych Muzeum Regionalnego w Trzemesznie ”.      

III. KRĄG SENIORÓW HARCERSKICH ZIEMI TRZEMESZEŃSKIEJ, który otrzymał dotację
w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: „Pamięć historii żyje w nas” – kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu.”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 2.015,00 złotych na zadanie pn.: Śladami wielkopolskiej kultury, obrzędowości, tradycji regionalnej oraz świadomości narodowej    i obywatelskiej.”.       

 

                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 

Podanie do publicznej wiadomości:           
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 1.04.2022.r.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  1.04.2022.r.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  1.04.2022.r.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno”

              Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 580.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno Burmistrz Trzemeszna podaje  do  publicznej  wiadomości,  iż  w  ramach  naboru  w zakresie: „Wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno” został złożony jeden wniosek przez:

Klub Sportowy ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO na projekt pn.:            
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  drużyny seniorów w KS ZJEDNOCZENI  TRZEMESZNO”. Kwota wnioskowana: 35.000,00 zł.

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem
Nr 594.2022 z dnia 14 marca 2022 roku sprawdziła ww. ofertę pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała jej zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.        

Decyzją Burmistrza Trzemeszna Klubowi Sportowemu ZJEDNOCZENI TRZEMESZNO przyznano dotację do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 35.000,00 złotych na projekt pn.:  Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  drużyny seniorów w KS ZJEDNOCZENI  TRZEMESZNO”.

 

                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński                                              

Podanie do publicznej wiadomości:   
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 23.03.2022 R.

   2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 23.03.2022 R.

   3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 23.03.2022 R.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie: „WSPIERANIA SPORTU
  I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU
– II edycja”

 

                   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 

Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs
w zakresie: „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku –
II edycja”
zostało złożonych łącznie 6 ofert z podziałem na:

Zad 1

Wspierania organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu - MKS – 2 oferty, AKT SAMURAJ -1 oferta.

Zad 2

Wspierania organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno –  STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI – 2 oferty, AKT SAMURAJ –
1 oferta. 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Trzemeszna zarządzeniem sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Stowarzyszenie pod żaglami zrezygnowało z dotacji na zadania publiczne pn.: „Spływ kajakowy po Jeziorze Ostrowite” – kwota dotacji 200 złotych oraz „ABC POD ŻAGLAMI” – kwota dotacji 500,00 złotych.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej – II edycji” w tym naborze konkursu będą:

 

Zad. nr 1

Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zabawa skrzatów z piłką nożną”

Kwota dotacji: 5.000,00 zł

2) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Sport, uśmiech, zabawa z tenisem ziemnym”.

Kwota dotacji: 4.000,00 zł

3) Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„Szkolenie dzieci i młodzieży w  karate tradycyjnym w gminie Trzemeszno w 2022 roku”.

Kwota dotacji: 8.000,00 zł  

 Zad. nr 2

„Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno”:

 Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„I Wielkopolski turniej karate tradycyjnego o Puchar Burmistrza Trzemeszna – Trzemeszno Cup 2022”.

Kwota dotacji: 7.300,00 złotych     

                                                                                                          BURMISTRZ


                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:    

 1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 22.03.2022 r.            
 2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 22.03.2022 r. 
 3)  zamieszczenie na stronie
www.trzemeszno.pl  22.03.2022 r.

 

Ogłoszenie wyników naboru:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych
     w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
na projekty dofinansowywane w terminie do 30 czerwca 2022 roku

           Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 560.2022 Burmistrza Trzemeszna z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno

Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach naboru
w zakresie: „Wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej oraz tenisa stołowego w gminie Trzemeszno”
zostały złożone następujące  wnioski:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy:   
Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno
(Kwota wnioskowana: 49.480,00 zł ),

2) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe:
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn
IV ligi mężczyzn”
Kwota wnioskowana: 9.000,00 zł

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem
Nr 570.2022 z dnia 4 lutego 2022 roku sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.       

Decyzją Burmistrza Trzemeszna dotację do 30 czerwca 2022 r. przyznano następującym klubom sportowym;            
1) MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych drużyn piłki nożnej żaków, orlików, młodzików i  trampkarzy w klubie MKS Trzemeszno - dotacja: 35.000,00 złotych,

2) TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach tenisa stołowego II ligi kobiet oraz dwóch drużyn
IV ligi mężczyzn” -
 dotacja: 5.000,00 zł.                                                                             

                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                          /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:   
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 21.02.2022 r.

2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 21.02.2022 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 22.02.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT w zakresie:
       „WSPIERANIA SPORTU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU”

 

          Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 Uchwały Nr XLVIII/342/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku”zostało złożonych łącznie 20 ofert z podziałem na:

Zad 1

Wspierania organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu - 6 ofert (MKS – 3, TTS - 2, AKT SAMURAJ -1)

Zad 2

Wspierania organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno – 14 ofert (FUNDACJA „NASZA WIEŚ” – 1, STOW. WĘDKARSKIE „ZŁOTY LIN” – 3, MKS - 2, FAT – 1, TTS – 1, STOW. POD ŻAGLAMI – 2, STOW. TERAZ – 3, AKT SAMURAJ - 1). 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Trzemeszna zarządzeniem sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym, a następnie pod względem merytorycznym i dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Dofinansowania m.in. ze względu na liczne błędy w ofertach, niespójności
z założeniami konkursu oraz bardzo małe zainteresowanie mieszkańców, niektórymi zadaniami publicznymi realizowanymi już w latach ubiegłych nie przyznano następującym organizacjom:

1) Akademia Karate Tradycyjnego „SAMURAJ”      
„Szkolenie dzieci i młodzieży w  karate tradycyjnym w gminie Trzemeszno w 2022 roku”,

2) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zabawa skrzatów z piłką nożną”,

3) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Sport, uśmiech, zabawa z tenisem ziemnym”,

4) Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ

„I Wielkopolski turniej karate tradycyjnego o Puchar Burmistrza Trzemeszna – Trzemeszno Cup 2022”,

5) Fundacja Aktywne Trzemeszno

„VII Grand Prix w biegach”,

6) Fundacja „Nasza wieś”

„Sportowo znaczy zdrowo”.

7) Stowarzyszenie pod żaglami

„Cykl 3 spływów kajakowych po jeziorze Popielewskim, Ostrowickim i Szydłowieckim”,

8) Stowarzyszenie pod żaglami

„ABC pod żaglami”,

9) Stowarzyszenie TERAZ

„Otwarte turnieje piłki siatkowej plażowej w kategorii mixt i męskiej”.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie„Wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej” w tym naborze konkursu będą:

Zad. nr 1

Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Trzemeszno
w zakresie sportu:

1) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Zajęcia z piłki siatkowej dla dziewcząt szkół podstawowych”

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 6.770,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

2) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe       

„Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno – tenis ziemny”.

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 15.000,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 12.000,00 zł

 

3) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe

„Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno – tenis stołowy”.

Brak uwag do oferty.

Kwota wnioskowana: 16.600,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 10.000,00 zł

Zad. nr 2

„Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno”:

1) Stowarzyszenie „Złoty lin”

„Zawody wędkarskie i piknik z okazji Dnia Dziecka – łowimy ryby z dziećmi”.

Kwota wnioskowana: 2.038,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.500,00 zł

 

2) Stowarzyszenie „Złoty lin”

„Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2022 – cykl zawodów wędkarskich”

Kwota wnioskowana: 2.210,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 2.000,00 zł

 

3) Stowarzyszenie „Złoty lin”

 „Ferderowe Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2022 – cykl zawodów wędkarskich”

Kwota wnioskowana: 1.180,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.000,00 zł

 

4) Międzyszkolny Klub Sportowy

„Propagowanie tenisa ziemnego w gminie Trzemeszno – turnieje”

Kwota wnioskowana: 1.650,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 1.000,00 zł

 

5) Międzyszkolny Klub Sportowy

„IX Marsz po zdrowie – zawody nordic walking”

Kwota wnioskowana: 4.945,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 4.000,00 zł

 

6) Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe

„Organizacja turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży”.

Kwota wnioskowana: 4.450,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

7) Stowarzyszenie TERAZ

„Otwarte trzemeszeńskie nocne turnieje piłki nożnej”.

Kwota wnioskowana: 3.680,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.000,00 zł

 

8) Stowarzyszenie TERAZ

„VI Grand Prix piłki siatkowej plażowej sołectw gminy Trzemeszno”.

Kwota wnioskowana: 4.250,00 zł

Kwota proponowana przez Komisję: 3.500,00 zł

 

                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 

Podanie do publicznej wiadomości:   
 1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 25 stycznia 2022 r.  
 2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 25 stycznia 2022 r.      
 3)  zamieszczenie na stronie
www.trzemeszno.pl 25 stycznia 2022 r.

 

Z E S T A W I E N I E  W Y N I K Ó W
 PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ
– ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TZREMESZNO   

STYCZEŃ 2022 r.          

Lp.

 

Organizator wypoczynku

 

Nazwa zadania / ilość uczestników

                    Termin                                                    Koszty                                         

1.

 

STOWARZYSZENIE
 TERAZ

Wycieczki jednodniowe ze Stowarzyszeniem Teraz
(3 wyjazdy)

- kino HELIOS w Gnieźnie i McDonalds (40 osób)
- Jump park w Gnieźnie i McDonalds
(30 osób)

- Family Park w Bydgoszczy (30 osób)


 

28 stycznia 2022 r.

25 stycznia 2022 r.

20 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

7.791,00

Kwota dotacji:

2.700,00

2.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

   Wycieczka jednodniowa
Śladem wielkopolskiej historii – wycieczka do Wrześni i Konina
(50 osób)

25 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

4.700,00

Kwota dotacji::

1.300,00

3.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

Wycieczka jednodniowa
Tropem wielkopolskiej tradycji – wycieczka do Poznania
(50 osób)

18 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

6.250,00

Kwota dotacji:

1.400,00

4.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO


Kreatywnie przez świat z Małym Księciem – historia i tradycja
 gminy Trzemeszno
(20 osób)

17 i 19 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

2.100,00

Kwota dotacji:

600,00

5.

 

FUNDACJA
 „NASZA WIEŚ”


Wycieczka jednodniowa
- Panorama Racławicka, Afrykarium
i ZOO we Wrocławiu
(34 osoby)

20 stycznia 2022 r.

Koszt całkowity:

3.680,00

Kwota dotacji:

2.000,00

O G Ó Ł E M   D O T A C J A:                                                                                                                            8.000,00 zł
                                                                                                                                                                                                                              

 

Podanie do publicznej wiadomości:                                                                                                 BURMISTRZ
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 18.01.2022 r.                                                       /-/ Krzysztof Dereziński                         
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  18.01.2022 r.                                                               
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 18.01.2022 r.