Gmina Trzemeszno

Zestawienie przyznanych dotacji w 2021 roku

 

Z E S T A W I E N I E W Y N I K Ó W
PRZYZNANIA DOTACJI W RAMACH ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ZAKRESIE EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ – LETNI WYPOCZYNEK
DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TZREMESZNO

 

LIPIEC 2021 r.

 

Lp.

 

Organizator wypoczynku

 

Nazwa zadania

                          Termin                                              Dotacja                                   Ilość osób

1.

 

STOWARZYSZENIE
TERAZ

Wycieczki jednodniowe ze Stowarzyszeniem Teraz

- Zaurolandia w Rogowie oraz Wenecja


- ZOO i Afrykarium we Wrocławiu

2 wycieczki
(16 lipca do 31 sierpnia)

 

Wnioskowana: 4.500,00
Przyznana: 4.100,00

40 osób


40 osób

2.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

 

 

Wycieczka jednodniowa
Letni wypoczynek z legendą w tle
- Kalisz

1 wycieczka
(15 lipca do 31 sierpnia)

 

Wnioskowana: 3.500,00
Przyznana: 3.200,00

50 osób

3.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

HUFIEC TRZEMESZNO

 

Wycieczka jednodniowa
Aktywny wakacyjny wypoczynek – krajoznawcza wycieczka
do Uniejowa i Borysewa

1 wycieczka
(15 lipca do 31 sierpnia)

 

Wnioskowana: 4.000,00
Przyznana: 3.600,00

50 osób

4.

FUNDACJA
„NASZA WIEŚ”


Wycieczka jednodniowa
Wakacyjna lekcja historii
- Gdańsk, Sztutowo, Szymbark

 

1 wycieczka
(20 lipca do 31 sierpnia)

 

Wnioskowana: 5.150,00
Przyznana: 3.500,00

30 osób

5.

 

UKS „LIDER”

Wycieczka 3-dniowa
Nad Morze Bałtyckie
- Mikoszewo

3-dniowa wycieczka
(23-25.08.2021 r. )

Wnioskowana: 7.000,00
Przyznana: 5.600,00

50 osób

O G Ó Ł E M:                                                                                                                 20.000,00 zł

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń 12.07.2021 R.                                                                                BURMISTRZ TRZEMESZNA
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 12.07.2021 R.
3) zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.p12.07.2021 R.                                                                /-/ Krzysztof Dereziński
Ogłoszenie wyników naboru w zakresie:
       „Wspieranie szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno”

 Na podstawie § 12 Zarządzenia nr 437.2021 Burmistrza Trzemeszna z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Trzemeszno na realizację projektów w ramach wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  w gminie Trzemeszno.

Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach naboru w zakresie: „Wspierania szkolenia i organizacji rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej  w gminie Trzemeszno” został złożony jeden wniosek. 

Wniosek został złożony przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”  na projekt pn.  „Szkolenie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej drużyny seniorów” (Kwota wnioskowana: 18.000,00 zł ),

Komisja Opiniująca powołana przez Burmistrza Trzemeszna Zarządzeniem Nr 438.2021 sprawdziła ww. wniosek pod względem formalnym, merytorycznym oraz rachunkowym i dokonała zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.  

Po analizie wniosku Komisja stwierdziła, iż proponuje nie przyznawać dotacji na www. projekt min. ze względu, iż koszty wykazane we wniosku złożonym do naboru pokrywają się z kosztami, na które otrzymano już dotację na okres od stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

We wniosku brak uzsadnienia z czego wynika taki wzrost kosztów np. na stypendia sportowe, wynagrodzenie trenera, koszty administracyjne i księgowe klubu czy przygotowanie boiska do meczy.        

Burmistrz Trzemeszna po analizie opinii komisji i wniosku nie udziela dotacji na wniosek TLKS „ZJEDNOCZENI”.

                                                                                              BURMISTRZ TRZEMESZNA          
                                                                                                   /-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM 15.06.2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 15.06.2021 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 15.06.2021 r.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
      „Organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzemeszno”

 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok  Burmistrz  Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie:  „Organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta i gminy Trzemeszno”wpłynęła 1 oferta.

Oferta złożona została przez:  UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER” Z TRZEMŻALA

Po dokonaniu sprawdzenia oferty pod względem formalnym w etapie wstępnym przez członków Komisji Konkursowej stwierdzono, iż oferta UKS „LIDER” nie spełnia dwóch wymogów formalnych ogłoszonego przez Burmistrza Trzemeszna otwartego konkursu tj.: 
- oferta złożona na nieobowiązującym wzorze,
- wymagany do oferty załącznik w postaci kserokopii wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych niepotwierdzony za zgodność z oryginałem.

 Wskutek powyższego ww. oferta nie spełnia kryteriów do dalszej oceny merytorycznej i podlega odrzuceniu ze względów formalnych.

                                                                     BURMISTRZ TRZEMESZNA         
                                                                         /-/ Krzysztof Dereziński                                                                         

Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 15.06.2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 15.06.2021 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl 15.06.2021 r.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  wpłynęło 5 ofert.

Oferty złożone zostały przez:  Fundację „Kierunek kultura” - 2 oferty, Krąg Seniorów Harcerskich Ziemi Trzemeszeńskiej – 1 oferta, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzemesznie – 1 oferta, Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” – 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” będą:

I. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 2.176,20 złotych na zadanie pn.: „Kwerendy dot. argentariów opactwa trzemeszeńskiego i II wojny światowej w Trzemesznie”.        

II. FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”, która otrzymała dotację w wysokości 1.543,73 złotych na zadanie pn.: „Ochrona zbiorów rękopiśmienniczych        i drukowanych Muzeum Regionalnego w Trzemesznie ”.       

III. KRĄG SENIORÓW HARCERSKICH ZIEMI TRZEMESZEŃSKIEJ, który otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 złotych na zadanie pn.: „Z historią i legendą w tle”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 1.126,00 złotych na zadanie pn.: „Świeto pyry – śladami wielkopolskiej kultury i obrzędowości”.       

V. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNE „NDM”, które otrzymało dotację w wysokości 900,00 złotych na zadanie pn.: „Nasze zabytki inaczej”.

             BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Dereziński

Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 25.03.2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  12.04.2021 r.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  w zakresie:
   
  „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 – przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Przeciwdziałania uzleżnieniom i patalogiom społecznym”  wpłynęła 1 oferta.

Oferta złożona została przez:  FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. ofertę pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Ww. oferta została złożona zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorem zadania publicznego dotowanego przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Przeciwdziałanie alkoholizmowi” będzie:

FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotacje w wysokości 4.550,00 złotych na zadanie publiczne pn.: „Żyć bez nałogów – to zdrowym i wesołym być’. 

                                                                                              BURMISTRZ
                                                                                /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń 15.03.2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 15.03.2021 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl   15.03.2021 r.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
   w zakresie:
   
  „Ochrony i promocji zdrowia – działania mające na celu ochronę
      i promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”

  Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Ochrony i promocji zdrowia – działalnia mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno”  wpłynęło 6 ofert.

Oferty złożone zostały przez:  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie - 1 oferta, Sotwarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „PROMYK” oddział w Trzemesznie -- 2 oferty, Zwiazek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie – 1 oferta, Stowarzyszenie pod żagalmi – 1 oferta, Międzyszkolny Klub Sportowy – 1 oferta.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Wszystkie ww. oferty zostały złożone zgodnie z wymogami otwartego konkursu ofert.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Ochrony i promocji zdrowia – działalnia mające na celu ochronę i promocje zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno” będą:

I. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACUJNO – KULTURALNE „PROMYK” ODDZIAŁ W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 2.000,00 złotych na zadanie pn.: „Wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego w Sarbinowie”.    

II. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACUJNO – KULTURALNE „PROMYK” ODDZIAŁ W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 1.500,00 złotych na zadanie pn.: „Zorganizowanie spotkania dla osób niepełnosprawnych w celu pogłębienia świadomości na temat ochrony i promocji zdrowia połączonego z obchodami 20-lecia działalności SCR-K „PROMYK” oddział w Trzemesznie”.    

III. POLSKIE  STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW,  ZARZĄD  KOŁA  W TRZEMESZNIE, które otrzymało dotację w wysokości 1.500,00 złotych na zadanie pn.: „Promocja działań profilaktycznych zapobiegających chorobom, majacych na celu propagowanie zdrowego stylu życia – Dzień Diabetyka”.

IV. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 1.400,00 złotych na zadanie pn.: „Rajd ku zdrowiu  BOLEK – wędrówka na trasie Trzemeszno – Zieleń z punktami kontrolnymi”.

V. STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, które otrzymało dotację w wysokości 700,00 złotych na zadanie pn.: „Bezpieczna woda”.

VI. MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY, który otrzymał dotację w wysokości 2.900,00 złotych na zadanie pn.: „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna”.          


                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                  /-/ Krzysztof Dereziński                                                                                                  

Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 10.03.2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 10.03.2021 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  10.03.2021 r.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
w zakresie:
      „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2 h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2020 r. oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Burmistrz Trzemeszna podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs w zakresie: „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wpłynęły 4 oferty.

Oferty złożone zostały przez:  Fundacja „Kierunek kultura”– 1 oferta, Fundacja „Nasza wieś” – 1 oferta, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie – 1 oferta, Stowarzyszenie TERAZ – 1 oferta. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna sprawdziła   ww. oferty pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie dokonała ich zaopiniowania, przekazując pisemną opinię Burmistrzowi Trzemeszna.

Realizatorami zadań publicznych dotowanych przez Gminę Trzemeszno w zakresie „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” będą:

I. STOWARZYSZENIE TERAZ, które otrzymało dotację w wysokości 3.500,00 złotych na zadanie pn.: „Zajęcia ruchowe dla osób w wieku emerytalnym”.    

II. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD REJONOWY W TRZEMESZNIE, który otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 złotych na zadanie pn.: Dzień Seniora – spotkanie integracyjno - edukacyjno - kulturalne”.          

III. FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, która otrzymała dotację w wysokości 4.000,00 złotych na zadanie pn.: „Przyjemne z pożytecznym - IV ” (warsztaty).

Oferta FUNDACJI „KIERUNEK KULTURA” nie otrzymała dofinansowania.

                                                                               BURMISTRZ
                                                                  /-/ Krzysztof Dereziński

 Podanie do publicznej wiadomości:          
1)  wywieszenie na tablicy ogłoszeń: 5 marca 2021 r.
2)  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: 5 marca 2021 r.
3)  zamieszczenie na stronie www.trzemeszno.pl  5 marca 2021 r.