Gmina Trzemeszno
Powróć do: Ochrona środowiska

Usuwanie azbestu w 2023 roku

Już kolejny rok, przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków pochodzących z Budżetu Gminy Trzemeszno i Powiatu Gnieźnieńskiego będzie możliwość sfinansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego zatwierdzony został Regulamin udzielania finansowania dla realizacji tego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 100% całościowych kosztów zadania. 

Dofinansowanie dla mieszkańców gminy wynosi 100% i dotyczy rozbiórki (demontażu) azbestu z dachu budynku i/lub unieszkodliwiania wytworzonych odpadów, czyli przygotowanie do transportu – ułożenie na palecie, zabezpieczenie folią, załadunek, transport i przekazanie na składowisko. Wartość zadania dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 10 tys. złotych. 

Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (lokalni mieszkańcy) posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu gnieźnieńskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Regulamin finansowania oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest poniżej, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl w zakładce Dla Mieszkańca. Wzór wniosku pobrać można również bezpośrednio w Urzędzie Miejskim Trzemeszna (pokój nr 1). Do wniosku powinien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części znajdującej się na terenie gminy.

Na podstawie regulaminu finansowania oraz Zarządzenia nr 793.2023 Burmistrza Trzemeszna został wyznaczony termin składania wniosków. Wnioski o sfinansowanie dla osób z Gminy Trzemeszno wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 w terminach:

od 3 kwietnia 2023  r.      

·       do 31 maja 2023 r. oraz

·       do 30 kwietnia 2023 r. (dla pomocy de minimis).

Do wniosku winien być dołączony tytuł prawny do nieruchomości lub jej części, która znajduje się na terenie Gminy Trzemeszno. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do momentu wyczerpania środków na rok 2023.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 415 43 06 lub 722 022 406.

Załączniki:

Regulamin 

Wniosek_o_sfinansowanie_likwidacji_wyrobów_zawierających_azbest_

Umowa_z_Wnioskodawcą 

Zarządzenie_Burmistrza_Trzemeszna