Gmina Trzemeszno

Osoby ze szczególnymi potrzebami

INFORMACJE O URZĘDZIE MIEJSKIM TRZEMESZNA W TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA

 

W Urzędzie Miejskim pracuje burmistrz.

Burmistrz to osoba, która rządzi gminą.

Burmistrzem jest Kacper Lipiński

Budynek urzędu znajduje się w miejscowości Trzemeszno.

 

 

W urzędzie:

- zameldujesz się,

- wyrobisz dowód osobisty,

- zgłosisz prowadzenie własnej firmy,

- otrzymasz akt zgonu oraz akt urodzenia lub małżeństwa,

- weźmiesz ślub cywilny,

- zapłacisz podatki oraz inne opłaty lokalne.

 

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:

 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Miejski Trzemeszna, ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

 

• przynieść pismo do biura podawczego urzędu. Biuro podawcze to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,

 

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: /rfh40vu164/SkrytkaESP

 

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

 

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: sekretariat@trzemeszno.pl

 

• wysłać faks pod numer 61 415 44 12,

 

• zadzwonić pod numer 61 415 43 06,

 

• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

 Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki od 8:00 do 17:00, we wtorki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00, a w piątki od 7:00 do 14:00.

• kontaktować się z pracownikami z tłumaczem języka migowego. Tłumacz jest za darmo.

Tłumacz jest dostępny przez cały czas pracy urzędu.

Nie trzeba się wcześniej umawiać z tłumaczem.

 

Przed budynkiem urzędu jest  miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

 

 W urzędzie  nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami.

 

Numery telefonów do  pracowników Urzędu znajdziesz na stronie internetowej:

 

http://trzemeszno.pl/dane-kontaktowe.html

 

Wszystkie informacje o gminie możesz znaleźć na stronach internetowych:

 

www.trzemeszno.pl  oraz  https://bip.trzemeszno.pl/

Plik do pobrania TUTAJ


Wideotłumacz w Urzędzie Miejskim Trzemeszna

 

Urząd Miejski Trzemeszna realizując zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem, którego  nie ma fizycznie w urzędzie, ale jest po drugiej stronie monitora komputera. Osoba głucha, która przychodzi do urzędu, podchodzi do oznaczonego stanowiska, przy którym znajduje się wideotłumacz.

Przy stanowisku – razem z urzędnikiem – nawiązują połączenie przez  Internet z tłumaczem z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Usługa ta pozwala dokonać wyboru, jakim językiem ma posługiwać się tłumacz – czy językiem polskim, migowym czy systemowym językiem migowym.

Usługa wideotłumacza pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią obsługę osób niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika.

Stanowisko z usługą wideotłumacza znajduje się w Urzędzie Miejskim Trzemeszna przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 (parter – pokój nr 5)  i można z niego korzystać:

  • w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
  • od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00,
  • w piątek w godz. 8.00 – 14.00

Stanowisko jest oznaczone specjalnym znakiem.


Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Trzemeszna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej trzemeszno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w opaciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Wojtczak, admin@trzemeszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 415 43 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Parking z miejscami dla osób niepełnopsrawnych
  • Możliwość wejścia z psem asystującym
  • Możliwość z skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Na portalu działają domyślne funkcje klawiszy obsługiwane standardowo przez przeglądarki, czyli:

- Tab - przełącza po elementach interaktywnych strony
- strzałki (góra, dół, prawo, lewo) - dla elementów przewijalnych
- Esc - wyłączanie popup, anulowanie akcji
- Enter - zatwierdzanie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 Plik do pobrania TUTAJ