Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Opłata

NOWE STAWKI OPŁATY

Zawiadamiam, że od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno i wynosi 36,00 zł od osoby na miesiąc.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 72,00 zł od osoby na miesiąc.

Ponadto informujemy, że nadal obowiązuje stawka zwolnienia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  0,50 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na terenie miasta Trzemeszna od 1 stycznia 2022 r., obowiązuje odbiór odpadów bio tylko w pojemnikach. Jeżeli posiadasz większą ilość bioodpadów należy we własnym zakresie zakupić dodatkowy pojemnik na bio lub zawieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się w Święte ( Miaty).  

W celu uzyskania zwolnienia należy  na deklaracji zgłosić posiadanie kompostownika.

Druk dostępny jest na stronie trzemeszno.pl/deklaracja lub w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1.

UCHWAŁA NR LXXXII/598/20223 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 25  października  2023 r.  o zmianie uchwały nr LXVI/460/2022 Rady  Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

Inne opłaty obowiązujące w 2024 r.  

Zmiany dotyczące domków letniskowych od 1 stycznia 2024 r.:

1. Odbiór: od 1 kwietnia do 30 września z pojemników lub worków opróżnianych zgodnie z harmonogramem obowiązującym na miasto Trzemeszno (w przypadku działek zlokalizowanych w mieście) i Gminy Trzemeszno ( w przypadku działek zlokalizowanych na terenie wiejskim).

2. Opłata:

Zawiadamiam, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległa zasada obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

- stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe - 200,00 zł

- stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 400,00 zł

Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemnika o godz. 5:00 w dniu odbioru, a także o oznaczeniu pojemnika nr własnej nieruchomości. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego, pokój nr 1 oraz pod nr tel. 61 415 43 06.

UCHWAŁA NR LXXXII/599/2023 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 25  października  2023 r.  W SPRAWIE USTALENIA RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO NA  NIERUCHOMOSCI LUB INNEJ NIERUCHOMOSCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE.