Gmina Trzemeszno

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie

Zarządzenie Nr 184.2019

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 6 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: powołania II kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie.

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 41 e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/343/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie oraz Uchwałą Nr XX/140/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: wyboru dwóch kandydatów Rady Miejskiej Trzemeszna do składu II kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019 – 2022.

 § 1

Powołuję Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie
- II kadencja w następującym składzie:

 1. przedstawiciele Rady Miejskiej Trzemeszna wybrani w drodze uchwały:

 - PIOTR KOŁODZIEJCZAK - radny Rady Miejskiej Trzemeszna

- DANIEL BISIKIEWICZ - radny Rady Miejskiej Trzemeszna

 2. przedstawiciele gminy wybrani przez Burmistrza Trzemeszna:

 - EDYTA KUBIAK – Zastępca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich

- JOANNA STEJAKOWSKA- Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani przez Burmistrza Trzemeszna:

 - ELEONORA MĄDRA -Prezes Fundacji „NASZA WIEŚ”

- RENATA WENDOWSKI - Prezes Fundacji Samodzielni Seniorzy SENIORibus+

- ANDRZEJ LISIECKI - Prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego ZŁOTY LIN

- KRZYSZTOF SZAPOWAŁ - Członek Zarządu Wlkp. Stowarzyszenia Wychowanków

Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie

- ZDZISŁAWA MAJEWSKA- Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Trzemesznie

- ŻANETA KRAWCZYK - BOMBEL – Członek Fundacji Aktywne Trzemeszno

- EDYTA KOPERSKA - Prezes Stowarzyszenia TERAZ

- JANINA PŁUCIENNIK - Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarządu Rejonowego w Trzemesznie

 § 2

II kadencja GRDPP w Trzemesznie trwa od 7.12.2019 r. do 7.12.2022 r.


 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2019 r

                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ TRZEMESZNA

                                                                                                                                                                                   /-/ Krzysztof Dereziński


GRDPP  W  TRZEMESZNIE