Gmina Trzemeszno
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Trzemeszna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej trzemeszno.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w oparciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Wojtczak, admin@trzemeszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 415 43 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski Trzemeszna mieści się w pięciu budynkach, przy czym obsługa interesantów dokonywana jest w trzech budynkach: w budynku głównym przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, przy ul. 1 Maja 1 oraz przy ul. Plac św. Wojciecha 19A.

Budynek główny Urzędu Miejskiego Trzemeszna  mieści się przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2.
W Budynku głównym znajduje się m. in. Gabinet Burmistrza, Biuro Podawcze, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych, Referat Organizacyjny, Referat ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych (kierownik, stanowisko ds. oświaty), Biuro Rady, Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego, Punkt Konsultacyjny Czyste Powietrze.

W Budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul.  1 Maja 1 mieści się m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Finansowy, Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy (ewidencja ludności, dowody osobiste), Referat Inwestycyjny.

W Budynku Urzędu Miejskiego Trzemeszna przy ul. Plac św. Wojciecha 19A, mieści się Referat ds. Obsługi Jednostek Organizacyjnych.

 

Urząd Miejski Trzemeszna jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałki od godz. 08:00 do godz. 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 07:00 do godz. 15:00, w piątku od godz. 07:00 do godz. 14:00. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu w Biurze Podawczym mieszczącym się w budynku głównym Urzędu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2.

 

W budynku głównym Urzędu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 (pokój nr 5) i przy ul. 1 Maja 1 (pokój nr 8), zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Pętla indukcyjna dostępna jest w budynku głównym Urzędu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 w biurze podawczym (pokój nr 5), sekretariacie (pokój nr 2) i w Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3, ul. 1 Maja 1).

W budynkach urzędu biura opisane są w Alfabecie Braille’a i oznaczone są kodami QR.

Parking dla osób niepełnosprawnych (1 miejsce parkingowe) znajduje się przy budynku głównym Urzędu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 i 1 miejsce parkingowe przy budynku przy ul. 1 Maja1.

Przy wejściach do budynków urzędu (ul. Dąbrowskiego i 1 Maja) zamontowane są dzwonki informujące pracowników urzędu o potrzebie asysty.

Do wszystkich budynków Urzędu oraz do wszystkich ich pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Dostęp do budynków Urzędu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 oraz przy ul. 1 Maja 1 jest utrudniony ze względu na obecność schodów prowadzących do wejścia oraz brak windy czy też podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Budynek Urzędu przy ul. Plac Św. Wojciecha 19A posiada podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.

W budynkach Urzędu brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Aplikacje mobilne

Na portalu działają domyślne funkcje klawiszy obsługiwane standardowo przez przeglądarki, czyli:

- Tab - przełącza po elementach interaktywnych strony
- strzałki (góra, dół, prawo, lewo) - dla elementów przewijalnych
- Esc - wyłączanie popup, anulowanie akcji
- Enter - zatwierdzanie

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848