Gmina Trzemeszno

Burmistrz Trzemeszna przedłuża nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów w zakresie twórczości artystycznej bądź upowszechniania kultury i sztuki w Gminie Trzemeszno

Ocena 0/5

ADRESACI STYPENDIUM

1. Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Gminy Trzemeszno wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, utalentowanym, odznaczających się wkładem pracy nad rozwojem własnym bądź innych osób w wybranej dziedzinie kultury i sztuki, w tym na przykład:

1) sztuki plastyczne,

2) film,

3) literatura,

4) muzyka,

5) śpiew,

6) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia,

7) taniec,

8) teatr,

9) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Trzemeszno,

10) organizacja przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących Gminę Trzemeszno,

11) dokumentowanie kultury i lokalnego dziedzictwa,

12) tworzenie ośrodków badań działalności kulturalnej,

13) podejmowanie działalności oświatowej i edukacji kulturalnej.

 2. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć oraz formą wsparcia indywidualnego rozwoju.

3.  Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

1) promuje Gminę Trzemeszno,

2) brała udział, stosownie do swojego wieku w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

3) posiada inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,

4) przedstawi cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego

4. Stypendia są przyznawane raz w roku.

5. Okres stypendialny w 2022 r. wynosi 12 miesięcy roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia).

6. Zgłoszenie kandydata do stypendium dokonywane jest za pomocą formularza wniosku. We wniosku należy zawrzeć:

1) informację o dotychczasowym dorobku,

2) dziedzinę aktywności twórczości artystycznej,

3) cel i opis przedsięwzięcia stypendialnego (m.in. opis planowanych działań, harmonogram, koszty, opis działań informacyjno-promocyjnych, wpływ na aktywizację kulturalna mieszkańców, udział w projekcie ekspertów itp.),

4) uzasadnienie,

5) inne ważne informacje.

8. Wniosek o stypendium mogą składać osoby zainteresowane, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

9. Kandydat na stypendystę może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków żaden z nich nie jest rozpatrywany.

10. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Trzemeszna, w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek „WNIOSEK O STYPENDIUM ARTYSTYCZNE”.

11. Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 grudnia 2021 r.

12. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, wzywa się do uzupełnienia wniosku w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich usunięcia.

13. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie, o którym mowa w pkt. 11;

2) niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 3;

3) nieuzupełnienia wniosku w podanym terminie;

4) wycofania wniosku o przyznanie stypendium przez wnioskodawcę.

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

14. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium, powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Trzemeszna.

PRZYZNANIE STYPENDIUM

15. Stypendia przyznaje Burmistrz Trzemeszna w drodze zarządzenia sporządzonego na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji. W protokole Komisja wskazuje proponowaną wysokość stypendium.

16. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

17. Informację o przyznanych stypendiach umieszcza się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno www.trzemeszno.pl oraz w biuletynie informacji publicznej.

18. Ze stypendystą zawierana jest umowa stypendialna w terminie 21 dni roboczych od dnia opublikowania zarządzania Burmistrza, o którym mowa w pkt. 15.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

19. Wysokość stypendium na cały okres stypendialny wynosi od 1.000 do 10.000 zł

20. Stypendium wypłacane jest w równych częściach co kwartał.

21. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnego stypendium w danym roku budżetowym.

OBOWIĄZKI STYPENDYSTY

22. Stypendysta jest zobowiązany do:

- wykorzystania stypendium na cele określone we wniosku oraz w umowie stypendialnej;

- przedstawienia na żądanie bieżącej informacji o przebiegu przedsięwzięcia stypendialnego;

- przedstawienia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia stypendialnego zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie stypendialnej.

23. Stypendysta, który nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w umowie stypendialnej, traci prawo ubiegania się o kolejne stypendium na okres następnych 2 lat. 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek
Format: docx, 17.1 kB
Zarządzenie o powołaniu komisji stypendialnej
Format: pdf, 323.53 kB
Sprawozdanie końcowe
Format: doc, 69.5 kB
Umowa stypendialna
Format: doc, 66.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności