Gmina Trzemeszno
Powróć do: Gospodarka odpadami

Aktualności

NOWE STAWKI OPŁATY

Zawiadamiam, że od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno i wynosi 36,00 zł od osoby na miesiąc.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 72,00 zł od osoby na miesiąc.

Ponadto informujemy, że nadal obowiązuje stawka zwolnienia  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  0,50 zł od osoby miesięcznie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Na terenie miasta Trzemeszna od 1 stycznia 2022 r., obowiązuje odbiór odpadów bio tylko w pojemnikach. Jeżeli posiadasz większą ilość bioodpadów należy we własnym zakresie zakupić dodatkowy pojemnik na bio lub zawieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się w Święte 3 (Miaty).  

W celu uzyskania zwolnienia należy na deklaracji zgłosić posiadanie kompostownika.

Druk dostępny jest na stronie trzemeszno.pl/deklaracja lub w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, pok. nr 1.

Inne opłaty obowiązujące w 2023 r.  

Zmiany dotyczące domków letniskowych od 1 stycznia 2024 r.:

1. Odbiór: od 1 kwietnia do 30 września z pojemników lub worków opróżnianych zgodnie z harmonogramem obowiązującym na miasto Trzemeszno (w przypadku działek zlokalizowanych w mieście) i Gminy Trzemeszno ( w przypadku działek zlokalizowanych na terenie wiejskim).

2. Opłata:

-  stawka ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od  domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 200,00 zł

-  stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 400,00 zł

Przypominamy o obowiązku wystawienia pojemnika w dniu odbioru, a także o oznaczeniu pojemnika nr własnej nieruchomości. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzemeszna ul. Gen. H. Dąbrowskiego, pokój nr 1 oraz pod nr tel. 61 415 43 06.

Burmistrz Trzemeszna informuje, że na terenie naszej gminy odbywają się kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi wytworzonymi na terenie nieruchomości. W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem kontrolowania właścicieli nieruchomości w przedmiotowym zakresie co najmniej raz na 2 lata Urząd Miejski Trzemeszna rozpoczyna cykl kontroli:

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Miejskiego Trzemeszna, fakt posiadania jednej z ww. instalacji (druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, ul. G. H. Dąbrowskiego 2, pokój nr 1 lub można go pobrać ze strony internetowej Gminy Trzemeszno w zakładce Odpady Komunalne- Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzemeszno, każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo lub przydomowa oczyszczalnie ścieków), zobowiązany jest do opróżniania ich z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków usuwanie osadu, winno odbywać się zgodnie z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065), zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność montażu nowego, szczelnego zbiornika.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości ścieków niezgodnie z przepisami prawa jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny

Ponadto każdy właściciel, pozbywając się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest przechowywać dowody potwierdzające uiszczanie opłat z tytułu pozbywania się ww. nieczystości (tylko imienne rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Właściciele nieruchomości którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżniani  zbiorników bezodpływowych lub odsadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Trzemeszna. Lista firm posiadających pozwolenie dostępna jest na stronie www.trzemeszno.pl w zakładce: gospodarka odpadami, w folderze: Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Link: https://trzemeszno.pl/oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.html

W związku z powyższym informujemy, że w najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miejskiego  Trzemeszna  rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, w celu weryfikacji przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązujących przepisów prawa gospodarki ściekowej.

 ***

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1) UCHWAŁA NR XXX/307/2016 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzemeszno. 

2)  UCHWAŁA NR XXXIII/314/2016 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jaki powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3) UCHWAŁA NR XXXII/216/2020 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 30 września  2020 r. w sprawie  uchylenia uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4) UCHWAŁA NR XXII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 30 września  2020 r. o zmianie uchwały nr IX/49/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

5) UCHWAŁA XXXII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6) UCHWAŁA XXXII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 30 września 2020 r. o zmianie uchwały nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzemeszno

7) UCHWAŁA NR XXXII/221/2020 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 30 września 2020  o zmianie uchwały nr XXXIII/308/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

8) UCHWAŁA L/356/2021 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

9) UCHWAŁA XXXVI/255/2021RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

10) UCHWAŁA NR LII/365/2021 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11) UCHWAŁA NR LIX/412/2022 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.).

12) UCHWAŁA NR LXI/421/2022 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 29  czerwca 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

13) UCHWAŁA  NR LXI/422/2022 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 29  czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/411/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

14)  UCHWAŁA NR LXVI/460/2022 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 26  października 2022 r. o zmianie uchwały L/356/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty  (obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.).

15) UCHWAŁA LXX/494/2023 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Trzemeszno. 

16) UCHWAŁA NR LXX/495/2023 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 25  stycznia 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłata za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

17) UCHWAŁA NR LXXXII/598/2023 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA  z dnia 25  października 2023 r. o zmianie uchwały nr LXVI/460/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

18) UCHWAŁA NR LXXXII/599/2023 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 25 października 2023  r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

UWAGA MIESZKAŃCY

Zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU ODPADÓW sporządzonym na podstawie Uchwały nr XXXII/221/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zakresem umowy na usługę odbioru odpadów.
1.     Odbiór odpadów niesegregowanych(zmieszanych).

a)     na terenie miasta Trzemeszno:

-w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie ,

- w zabudowie wielorodzinnej – raz na tydzień,

- na terenie ”osiedla wysokiego”(„ budownictwo wielorodzinne- bloki w Trzemesznie)- dwa razy w tygodniu.

b) na terenach wiejskich:

      - w zabudowie jednorodzinnej- raz na cztery tygodnie  przy czym w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,

     - w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie , przy czym w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

      a) dla nieruchomości jednorodzinnych w mieście:

          - papier , tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe , szkło- raz        na cztery tygodnie,

          - bioodpady – raz na cztery tygodnie  przy czym w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,

      b) dla nieruchomości jednorodzinnych na terenie wiejskim,

              - papier , tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe , szkło- raz        na cztery tygodnie,

          - bioodpady – raz na cztery tygodnie  przy czym w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,

     c) dla nieruchomości wielorodzinnych na terenie miasta,

          - bioodpady –raz na tydzień,

      d) dla nieruchomości wielorodzinnych na terenie wiejskim,

         - bioodpady- raz na tydzień.

Przypominamy również, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym liczona jest od osoby, nie od liczby wystawionych pojemników, zatem w dniu odbioru wyznaczonym w HARMONOGRAMIE odbierane są wszystkie wystawione przez mieszkańców odpady. 

 

 ODBIÓR ODPADÓW DOSTARCZANYCH NA PSZOK

1. MOBILNY PUNKT zbierania odpadów problemowych

Mobilny Punkt odbiera BEZPŁATNIE wystawione przed nieruchomość:

- odpady wielkogabarytowe (tzn. zużyte, przestarzałe lub zepsute: fotele, wersalki, dywany, materace, wózki dziecięce, pierzyny, stoły, duże zabawki itp.);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(tzn. zużyte, przestarzałe lub zepsute: pralki, lodówki, zamrażarki, komputery, drukarki, monitory, klawiatury, myszki, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, sprzęt audio, żelazka, odkurzacze, suszarki, zegarki, grzejniki elektryczne, czajniki, tostery, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie);
- opony (w ilości do 4 szt./rok) pochodzące z gospodarstw domowych.

Od 1 kwietnia 2019 r. w ramach MOBILNEGO PUNKTU odbierane są TYLKO ww. odpady. Odpady inne niż wyżej wymienione, pochodzenia rolniczego lub z działalności gospodarczej zostaną pozostawione przed nieruchomością.

Odpady takie jak odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, chemikalia i opakowania po chemikaliach, tekstylia, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki itp., przeterminowane leki należy dostarczać do PSZOK mieszczącego się przy byłym składowisku odpadów Komunalnych w miejscowości Miaty (Święte). PSZOK czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 15:00-17:00 oraz w soboty w godz. 10:00-12:00.

Odpady podlegające segregacji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zgodnie z zasadami segregacji) należy wystawić w dniu odbioru odpadów segregowanych.

2. Odbiór odpadów - WORKI i POJEMNIKI

System odbioru odpadów zmieszanych (pozostałych po segregacji) z zabudowy jednorodzinnej  na terenie miejskim i wiejskim odbywa się w pojemnikach które należy zakupić we własnych zakresie.

2. POJEMNIKI na odpady ulegające biodegradacji

System odbioru bioodpadów w pojemnikach BIO został wprowadzony dla wszystkich nieruchomości WIELORODZINNYCH  i w części dla zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. Dla zabudowy jednorodzinnej na terenie wiejskim oraz domków letniskowych  nadal obowiązuje odbiór odpadów BIO w workach koloru brązowego.

DZIAŁKI LETNISKOWE

Właściciele na których znajdują się domki letniskowe , lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku zobowiązani a do :

1)     wyposażenia nieruchomości w odpowiednia liczbę pojemników do gromadzenia odpadów;

2)     bieżącego sprzątania terenu nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opróżniania pojemników z minimalna częstotliwością co cztery tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września.