Gmina Trzemeszno
Powróć do: Dla Inwestora

Tereny inwestycyjne

 

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST

Położenie

Location

Nazwa lokalizacji

Site name

  Miasto Trzemeszno

  Trzemeszno Town

Miasto / Gmina

Town / Commune

  Miasto Trzemeszno

  Trzemeszno town

Powiat

District

  Gnieźnieński

  Gniezno District/ Poviat

Województwo

Province (Voivodship)

  Wielkopolskie

Powierzchnia
nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

  Teren 1. Powierzchnia: 5,1010 ha

  Teren 2. Powierzchnia. 1,1171 ha

  Area no. 1 5,1010 ha

  Area no. 2 1,1171 ha

Możliwości  powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

  Istnieje możliwość powiększenia terenu o obszary bezpośrednio przyległe, które 
  w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są także pod tereny zabudowy przemysłowej.

  There is a possibility of expanding the area by adjacent area, which in the local
  plan of development is also intended for industrial building

Cena

Price

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączając 22% VAT

Land price [PLN/m2]
including 22% VAT

  Teren 1. około 1.700.000,00

  Teren 2. około 300.000,00

  Area no. 1 about 1,700,000.00

  Area no. 2 about 300,000.00

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner(s)

  Gmina Trzemeszno

  Trzemeszno Commune

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

  Teren objęty ważnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  
  Trzemeszna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie NR  
  LXIV/357/2006 z dnia 26.10.2006r.

  There is a valid local plan of development of the area for Trzemeszno town  
  approved by resolution of Trzemeszno Town Council no. LXIV/357/2006 - 
  26.10.2006r.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

  Teren zabudowy przemysłowej, rzemieślniczo-produkcyjnej, warsztatów, 
  magazynów i hurtowni.

 
Area for industrial, craft and manufacturing building, workshops, store-rooms
  and warehouses

Charakterystyka działki

Land specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

  nr 1 – grunty orne, rola IVa-0,7871 ha, IVb – 0,4927ha, 3,9540ha, 1,3250ha

  Teren nr 2 – grunty orne, rola IV a

  R IV a – 0,7871 ha

  R IV b – 0,4927 ha,03,9540 ha, 1,3250 ha

  Levels no. 1- arable land, ploughland -IVa-0,7871 ha, IVb – 0,4927ha, levels 
  3,9540ha, 1,3250ha

  Area no.2 arable land, ploughland IV a

  R IV a – 0,7871 ha

  R IV b – 0,4927 ha,03,9540 ha, 1,3250 ha

Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

  Teren płaski, bez zróżnicowania wysokościowego terenu.

 Flat area without height differences.

Obecne użytkowaniePresent usage

  -Działka nr 11/2 częściowo użytkowana (0,78 ha) – umowa wygasa 1.09.2008

  -Działka nr 3 i 4 dzierżawione – umowa wygasa 1.09.2008

  Plot no. 11/2 is partly used (0.78 ha) – the contract ends on 01.09.2008

  Plots no. 3 and 4 are hired - the contract ends on 01.09.2008

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

Soil and underground water
pollution (Y/N)

  Nie

 

 No.

Odpady znajdujące się
na terenie (T/N)

Waste materials on site (Y/N)

  Nie


 No.

Poziom wód gruntowych [m]

Underground water level [m]

  4,5 m, ujęcie wody – studnia głębokości 130 m

 4,5 m, intake of water – a well of 130 m depth.

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

  Nie


 No.

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

  Nie

 No.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead
obstacles (Y/N)

  Tak. Linia energetyczna.


 Yes. Power line.

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

  Nie


 No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions
on site (Y/N)

  Nie


 No.

Ograniczenia budowlane
Building restrictions

Procent dopuszczalnej zabudowy

Building coverage [%]

  Do 50% powierzchni całkowitej powierzchni terenu, przy jednoczesnym 
  obowiązku zachowania 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.

 Bulding coverage up to 50% of the total area. There is a condition of keeping
  30% of the area biologically active.

Ograniczenia wysokości budynków [m]


Building height limit [m]

  Wysokość obiektów budowlanych – do 15 m.

  Wysokość kominów, masztów i wież – do 50 m.

  The height of buildings up to 15 m.

  The height of factory chimneys, poles and towers up to 50 m.

Strefa buforowa [m]

Buffer zone [m]

  30 metrów.

 30 m

Inne, jeśli występują

Others if any

  Nie

 No.

Połączenia transportowe

Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)

Access road to the plot (type and
width of access road)

  Droga krajowa nr 15 szerokość 8 m  National Road no. 15 - 8 m. wide

Autostrada / droga krajowa [km]

Nearest motorway / national
road [km]

  Droga krajowa Poznań – Toruń –Olsztyn


  Motorway A2 -35km
 National Road no.15 area no.1 -by the road, area no.2 -70 m.

Kolej [km]

Railway line [km]

  Linia kolejowa Wrocław – Poznań – Olsztyn oraz Wrocław – Poznań – Gdańsk

  National railway line Wrocław – Poznań – Olsztyn and Wrocław – Poznań –
  Gdańsk

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

  Trzemeszno 1,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

  Poznań – Ławica 75 km.

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest province capital [km]

  Poznań – 65 km.

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (Y/N)

  Tak

  Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point
(distance from boundary) [m]

 

  400 m

Napięcie

Voltage [kV]


15 kV

Dostępna moc

Available capacity [MW]

 
 5 MV

Gaz na terenie (T/N)

Gas (Y/N)

  Nie

 No

Odległość przyłącza od granicy działki

Connection point
(distance from boundary) [m]


 
  400 m.

Wartość kaloryczna

Calorific value [MJ/Nm3]


 35,5 MJ/Nm ³

Średnica rury

Pipe diameter [mm]


 90 mm

Dostępna objętość

Available capacity [Nm3/h]


  1000 m³/h

Woda na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

  Nie

 No

Odległość przyłącza od granicy terenu


Connection point
(distance from boundary) [m]

  Dz.Nr 16 – 140 m

  Dz.Nr 15 – 220 m

  Dz.Nr 11/2 – 410 m

  Włączenie do realizowanej inwestycji, budowa sieci wodociągowej dla
  budynków jednorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie

  Plot no. 16 – 140 m

  Plot no. 15 – 220 m

  Plot no. 11/2 – 410 m

  Incorporation into being realized investment, building water supply system for
  detached houses at Wyszyński Street in Trzemeszno

Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

  1800 m3/24 h

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

  Nie

 No

Odległość przyłącza od granicy terenu


Connection point
(distance from boundary) [m]

  Dz.Nr 16 – 140

  Dz.Nr 15 – 220

  Dz.Nr 11/2 – 410 m

  Włączenie do realizowanej inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej Rudki –
  Trzemeszno

  Plot no. 16 – 140 m

  Plot no. 15 – 220 m

  Plot no. 11/2 – 410 m

  Incorporation into realized investment building sewage system Rudki-
  Trzemeszno

Dostępna objętość

Available capacity [m3/24h]

  990 m3/ 24 h

Ograniczenie zrzutu ścieków

Limitation of discharge

  Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie
  atestowanych, szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych
  okresowo. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ścieki technologiczne, po
  uprzednim podczyszczeniu we własnej oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi
  normami, odprowadzić do kanalizacji miejskiej.

  Till completing the sewage system at the area there is possibility of using
  certified sewage tanks, which should be discharged periodically. After the
  sewage system is built technological waste water after initial cleaning into own
  treatment plant according to law regulations, should be drained into towns
  sewage system.

Odprowadzenie wód deszczowych
na terenie (T/N)

Rain water discharge (Y/N)

  Nie


 
No.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Treatment plant (Y/N)

  Ścieki odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków o przepustowości 990
  m3/24 h


 Waste water discharged to the town’s sewage treatment plant (990 m3/24 h)

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

  Brak

  No.

Odległość przyłącza od granicy terenu

Connection point
(distance from boundary) [m]

  300 m.


 300 m.

Liczba dostępnych linii analogowych

Number of available analog
lines

  Nie


 None.

Liczba dostępnych linii ISDN

Number of available ISDN lines

  Bez ograniczeń

 No limits.

 

  Informacja o terenie

  Teren należy w całości do jednego właściciela – gminy Trzemeszno.

  Teren inwestycyjny jest usytuowany przy drodze krajowej nr 15 łączącej Poznań z Toruniem.

  Usytuowanie terenu gwarantuje komunikację wszelkimi możliwościami komunikacyjnymi tj. kolej,
  transport kołowy. Teren inwestycyjny jest położony w stosunkowo niewielkiej odległości od portu
  lotniczego o międzynarodowym znaczeniu w Poznaniu. Port lotniczy znajduje się także w oddalonej
  od Trzemeszna o 70 km Bydgoszczy, największego miasta w województwie kujawsko-pomorskim.

  Korzystna lokalizacja terenu inwestycyjnego dotyczy również możliwości skorzystania z
  wykwalifikowanych pracowników. Gminę Trzemeszno zamieszkuje ok. 14 tys. mieszkańców.
  Oddalone zaledwie o 15 km od Trzemeszna Gniezno liczy ponad 70 tys. mieszkańców a oddalone
  od Trzemeszna Mogilno liczy 25 tys. mieszkańców a oddalony o ok. 50 km Inowrocław ok 80 tys.
  mieszkańców. Położona o niecałą godzinę drogi od Trzemeszna stolica Wielkopolski, Poznań, jest
  jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem
  Adama Mickiewicza. W Poznaniu działają także placówki naukowo-badawcze i przemysłowe.

  Miasto Trzemeszno posiada również idealną bazę noclegową. Hotele w Trzemesznie gwarantują
  obsługę na wysokim europejskim poziomie.

  Trzemeszno położone jest na pojezierzu gnieźnieńskim, nad Jeziorem Kościelnym i Popielewskim,
  zajmuje obszar 174,66 km. kw., na którym zamieszkuje blisko 8 tys. ludności. Gmina ma charakter
  miejsko – wiejski i ogółem mieszka w niej 14.345 osób. Pełni ono funkcję lokalnego centrum
  przemysłowo – handlowo – usługowego.

  Do odwiedzin ziemi trzemeszeńskiej zachęcają cenne zabytki, przepiękne krajobrazy, czyste
  powietrze i malowniczo położone wokół miasta jeziora: Klasztorne i Popielewskie. Trzemeszno
  może poszczycić się licznymi terenami rekreacyjnymi, dużą ilością pomników przyrody oraz
  zasobną baza turystyczno – noclegową.

  Atuty inwestycyjne Trzemeszna to m.in.:

  Jeden z nielicznych w Wielkopolsce aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  Położenie na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego na historycznym
  szlaku handlowym z Czech i Śląska na Litwę i państw nadbałtyckich,

  Tereny pod zabudowę przemysłową, rzemieślniczo- produkcyjną, warsztatową, magazynową itp. o
  łącznej powierzchni 31,54 ha, w tym 6,56 ha to grunty własne gminy Trzemeszno (potwierdzenie
  możliwości zakupu kolejnych 6 ha gruntu, możliwości poszerzenia trenu inwestycyjnego),

  Dogodne drogowe połączenia komunikacyjne do Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia,
  Gniezna i Konina,

  Bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 15, łączącej Poznań z Toruniem oraz województwem
  warmińsko- mazurskim,

  Bezpośrednie sąsiedztwo z linią kolejową łączącą Poznań przez Inowrocław z Bydgoszczą i
  Trójmiastem oraz przez Toruń z Olsztynem i Białymstokiem,

  Położenie w odległości 15 km od planowanej drogi ekspresowej S 5

 

  Położenie w odległości 35 km od autostrady A 2 – węzeł - Września i 40 km od węzła Słupca,

  Położenie w odległości 65 km od międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica,

  Sąsiedztwo trzech stacji paliw,

  Możliwość podłączenia do energii elektrycznej i gazu ziemnego,

  Baza hotelowa na terenie miasta – 2 hotele dwu i trzy gwiazdkowy,

  Możliwość wykorzystania energii odnawialnej – wiatrowej,

  Zainwestowali w Trzemesznie:

  -Międzynarodowy koncern chemiczny Dynea Oy z siedzibą w Helsinkach – wiodący w świecie
  producent żywic formaldehydowo- fenolowych grupujący 40 fabryk w 23 krajach Europy, Azji,
  Ameryki Południowej i w regionie Pacyfiku – posiadający w Trzemesznie jedyny zakład produkcyjny
  w Polsce.

  -Dansk Eternit Holding A/S, w którego skład wchodzi 10 przedsiębiorstw zlokalizowanych na
  terenie całej Europy – posiadający w Trzemesznie zakład IZOPOL – największy w Polsce producent
  wyrobów włóknisto- cementowych dla budownictwa.

  -Grupa Paroc – drugi, co do wielkości producent wełny mineralnej w Europie i lider w produkcji
  materiałów izolacyjnych w basenie Morza Bałtyckiego. Od 1998 r. Paroc zainwestował w
  Trzemesznie około 300 mln zł i zatrudnia 550 pracowników. Po zakończeniu budowy nowej linii
  produkcyjnej w czerwcu 2008 r., zakład w Trzemesznie będzie największym w Grupie Paroc.

  Rozwiązanie zrzutu wód deszczowych z terenu działek należących do terenu
  inwestycyjnego

  Nieruchomość przeznaczona pod inwestycje, przy drodze krajowej nr 15 Poznań – Toruń znajduje
  się w bezpośrednim sąsiedztwie rowu szczegółowego oznaczonego w dokumentacji posiadanej
  przez Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie jako nr RN, który jest prawnym dopływem cieku
  podstawowego Kanału Folusz położonego w zlewni rzeki Panny. Położenie cieku szczegółowego
  poniżej terenu nieruchomości pozwala więc na przyjęcie maksymalnej ilości zrzutu wód z
  omawianego terenu. W tym celu można wybudować kolektor deszczowy w kierunku północnym.
  Bezpośrednio przy cieku RN istnieje możliwość posadowienia niezbędnego w tym zakresie
  piaskownika, jak i separatora tłuszczu. Organami administracyjnym ciekiem RN jest Gminna Spółka
  Wodna w Trzemesznie.

.

 

Information about the area

The area totally belongs to one owner- the Commune of Trzemeszno. The investment area is located by the national road number 15, which connects Poznań with Toruń.

Advantageous localization gives also a chance of using qualified employees. In the Commune of Trzemeszno there are about 14,000 inhabitants. Gniezno, a town 15km west of Trzemeszno, is inhabited by 70,000 people, Mogilno 15 km east of Trzemeszno, by 25,000 and Inowrocław, which is about 50 km east of Trzemeszno, has population of about 80,000. The capital of Wielkopolska Poznań, which is less than one-hour drive from Trzemeszno, is one of the biggest university centres in Poland with Adam Mickiewicz University and Poznań Polytechnic University. In Poznań there are also research and industrial institutions.

The localization of the site makes it possible to use the different means of transport i.e. railway and road transportation. The investment site is located in the small distance to the international airport in Poznań. There is another airport 70 km from Trzemeszno in Bydgoszcz, the biggest city in kujawsko-pomorskie voivodship.

Trzemeszno has excellent accommodation facility. The hotels Czeremcha and Pietrak guarantee European standard services.

Trzemeszno, located in Gniezno Lake District by Kościelne and Popielewskie lakes, occupies area of 177, 64 sq km with the population of 14, 345. The town plays the role of a local industrial-trade and service centre.

Valuable monuments, beautiful landscapes, clean air and picturesque lakes Kościelne and Popielelewskie encourage tourists to visit Trzemeszno. Trzemeszno is proud of many recreation areas, nature monuments and rich accommodation base.

 

Investment advantages in Trzemeszno

Trzemeszno Commune has a valid plan of local development , one of not many in Wielkopolska.

Localization on the border of two voivodships – wielkopolskie and kujawsko-pomorskie on the historical trade route from Bohemia and Silesia to Lithuania and Baltic states.

The grounds for industrial and craft- production buildings, workshops, warehouses of have a total area of 31.54 ha and in it 6.56 ha is owned by Trzemeszno Commune (there is a possibility of purchasing further 6 ha, giving opportunity of increasing the investment area)

Convenient road connection with Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Gniezno and Konin,

Next to the national road no. 15, connecting Poznań with Toruń as well as with warmińsko-mazurskie voivodship.

Next to the railway line connecting Poznań (via Inowrocław) with Bydgoszcz, three cities and via Toruń with Olsztyn and Białystok.

Localization 35 km from highway A2 – Września junction and 40 km from Słupca junction.

65 km from international airport Ławica in Poznań. In the neighbourhood 3 petrol stations.

Possibility of connecting power and gas lines,

Accommodation base in the town- 2 hotels- two and three stars,

Possibility of using wind energy

Already invested in Trzemeszno

International chemical concern Dynea Oy with the headquarter in Helsinki- leading manufacturer of formaldehyde-phenolic resins, which is grouping 40 industrial plants in 23 countries of Europe, Asia, South America and in Pacific region. Dynea Oy has in Trzemeszno the only production plant in Poland.

Dansk Eternit Holding A/S consisting of 10 enterprises in the whole Europe, owns in Trzemeszno IZOPOL plant- the biggest in Poland manufacturer of fibre-cement products for building industry.

Paroc Group, second as far as size concerned manufacturer of stone wool in Europe and the leader in insulation materials production in the Baltic Sea area. Since 1998 Paroc has invested in Trzemeszno about 330 million PLN and employs 550 people. After completion of the new line in June 2008 the plant in Trzemeszno is the biggest in the Paroc Group.

Uwagi

Comments

Solution for draining off rainwater from the investment area

Property designated for investment by the National Road no. 15 Poznań- Toruń is in the neighbourhood of the ditch, which is designated in the specification owned by the Office of Trzemeszno Commune as RN. The ditch is the legal inflow of the basic water-course of the Folusz Canal located in the Panna river basin. The location of the water-course below the level of the property allows taking a maximum amount of water discharged from the mentioned area. In order to do this can be built a rainwater collector in the northern direction. Next to the RN water-course there is a possibility of building a grit chamber as well as a fat separator. The administrative unit of the water-course is Gminna Spółka Wodna (Commune Water Company) in Trzemeszno.

Osoba przygotowująca ofertę

Offer prepared by

Józef Tarnowski, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej

Kazimierz Ciesielczyk, Inst.. ds. gospodarki wodnej

Maciej Adamski-Radny Rady Miejskiej

Osoby do kontaktu

Contact person

Tomasz Gorczycki

Town and Gmina Office at Trzemeszno

Ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno,Poland

Tel.: + 48(0) 61 415 43 06 wew. 32

Mobile: +48 506 105 765

Fax: + 48(0) 61 415 44 12

e-mail: sekretarz@trzemeszno.pl

www.trzemeszno.pl