Gmina Trzemeszno
Powróć do: Rok 2021

PROGRAM WIELOLETNI SENIOR + EDYCJA 2021-2025, MODUŁ II „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

Gmina Trzemeszno realizuje Program Wieloletni ,,Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
Okres realizacji programu: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości życia seniorów w wieku 60+ z terenu miasta i Gminy Trzemeszno. Celem szczegółowym jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+), poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty Dziennego Domu Senior +.

Podstawowy zakres usług świadczonych obejmuje w szczególności usługi:

– socjalne i bytowe, w tym m.in. posiłek,

– organizacji czasu wolnego w atrakcyjny, bezpieczny i godny sposób,

– edukacyjne, w tym m.in. wykłady, pogadanki, spotkania tematyczne,

-kulturalno-oświatowe, w tym m.in. biblioterapia, filmoteka, zajęcia klubowe, gry, koncerty, korzystanie z komputera i Internetu,

– aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w tym m.in. gimnastyka usprawniająca,

– sportowo-rekreacyjne, w tym m.in. wycieczki, festyny spotkania plenerowe,

– aktywizujące społecznie, w tym m.in. wolontariat międzypokoleniowy,

– terapii zajęciowej, w tym m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieła, fotograficzne, muzyczne,

– pomocy psychologicznej, w tym m.in. kontakt z psychologiem, stymulowanie podtrzymywania kontaktów z rodziną i najbliższym otoczeniem,

– prozdrowotne, w tym m.in. wykłady i konsultacje z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami.

W ramach środków pochodzących z dotacji dodatkowo realizowane będą zajęcia oraz spotkania z:

– fizjoterapeutą,

– psychologiem,

– instruktorem zajęć fittnes,

- instruktorem zajęć muzycznych.

W ramach spędzania wolnego czasu Uczestnicy będą mogli skorzystać nieodpłatnie z:

  1. wycieczek integracyjnych,
  2. wyjść do miejsc użyteczności publicznej m.in. teatru, kina, muzeum, basen,
  3. spotkań integracyjnych, w tym: Dzień Seniora, Wigilia,
  4. zajęć z zakresu terapii zajęciowej.