Gmina Trzemeszno
Powróć do: Kultura

Rada Kultury Gminy Trzemeszno

24 września 2019 r. spotkała się po raz pierwszy Rada Kultury Gminy Trzemeszno, powołana Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna nr 148.2019 z 9 września 2019 r., będącego skutkiem wniosku złożonego przez radnych Rady Miejskiej Trzemeszna w tej sprawie.

Trzynastoosobowe gremium, złożone z przedstawicieli różnych dziedzin kultury jest społecznym organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, służącym rozwojowi kultury i wspieraniu inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Trzemeszno. Kadencja Rady trwa do końca kadencji obecnej Rady Miejskiej.

W skład Rady Kultury wchodzą radni Rady Miejskiej Trzemeszna, pracownicy instytucji kultury, jednostek oświatowych, członkowie stowarzyszeń, artyści oraz pracownicy Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Wszyscy są zaangażowani w życie kulturalne gminy Trzemeszno i mają osiągnięcia w swoich dziedzinach:

Małgorzata van Brenk - Przewodnicząca
Andrzej Leśniewski - Wiceprzewodniczący
Edyta Kubiak - Sekretarz
Renata Buzała
Marceli Konieczny
Danuta Kujawska
Rafał Nawrocki
Krzysztof Prus
Jolanta Sroczyńska-Pietz
Joanna Stejakowska
Danuta Szreder
Kamila Wesołowska
Mariusz Zieliński
Janina Krzystanek - Członek Honorowy

Podczas spotkania burmistrz Krzysztof Dereziński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna Benedykt Nitka wręczyli Akty powołania członkom Rady oraz wyrazili swoje przekonanie o słuszności i potrzebie powstania tego typu inicjatywy. Natomiast członkowie Rady wybrali przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:
- opiniowanie strategii rozwoju Gminy Trzemeszno w zakresie kultury,
- opiniowanie projektów budżetu gminy Trzemeszno w części dotyczącej kultury,
- inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury,
- podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury,
- inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie kultury wśród mieszkańców,
- proponowanie rozwiązań w zakresie mecenatu nad działalnością kulturalna,
- współpraca z Komisją Społeczną Rady Miejskiej Trzemeszna.